Inženýrská činnost ve výstavbě

Společnost Bohemia Arch zastupuje stavebníka v jednotlivých stupních projednávání projektové dokumentace:

 • obstarání vstupních podkladů, zabezpečení průzkumných a geodetických prací pro vypracování dokumentace, zajištění radonového průzkumu, zabezpečení výběru staveniště, zajištění studií a posudků
 • vynětí ze ZPF /zemědělský půdní fond/ a LPF /lesní půdní fondu/, zpracování
 • projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů, vydání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, možnosti a způsobu napojení nebo zajištění podmínek dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a vyjádření účastníků řízení
 • vyřešení vlastnických práv, práva stavby, věcná břemena, pozemkové služebnosti
 • vypracování návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí či územního souhlasu
 • projednání projektu pro stavební povolení nebo ohlášení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání závazných stanovisek, popřípadě zajištění rozhodnutí dotčených orgánů a vyjádření dalších účastníků řízení 
 • vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení nebo ohlášení, zajištění stavebního povolení nebo ohlášení
 • projednání projektu pro vodoprávní řízení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení vodohospodářské části, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění vodoprávního povolení

 

Společnost Bohemia Arch zajišťuje veškeré činnosti související s realizací stavby:

 • výkon funkce odborného technického /stavebního/ dozoru stavebníka
 • koordinaci prací a dodávek
 • kontrolu a vedení přehledu finančních nákladů spojených s realizací stavby
 • kontrolu postupu prací dle schváleného harmonogramu postupu výstavby
 • kontrolu dodržování podmínek stavebního povolení a státního stavebního dohledu
 • kontrolu kvality prací a dodávek a organizace a kontrola povinných zkoušek

 

Společnost Bohemia Arch zajišťuje veškeré činnosti po dokončení stavby:

 • kolaudační souhlas, spolupráce se stavebníkem při přejímání dokončeného díla, zajištění zkušebního provozu
 • majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby, zpracování geometrických plánů pro dělení pozemků, zanesení stavby do katastru nemovitostí, věcná břemena včetně ocenění hodnot věcných břemen, kupní smlouvy